ZANIM PRZEDSZKOLAK
PÓJDZIE DO SZKOŁY

 
DROGI RODZICU

 Aby próg szkolny dziecko przekroczyło w miarę spokojnie,
bez stresu, należy je do tego przygotować:

* nigdy nie wolno straszyć dziecka szkołą i nauczycielami;
* należy wzbudzać w nim radość, że idzie do szkoły;
* należy pozwolić mu na aktywne uczestnictwo w czynnościach przygotowawczych (jak: zakupy przyborów szkolnych, przygotowanie pokoju czy kącika do nauki);
* należy stworzyć odpowiednie warunki dla prawidłowego rozwoju dziecka:

ład, spokój, pogodna atmosfera w domu,

utrzymanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem,

przestrzeganie stałego rozkładu dnia,

wdrażanie do samodzielności, obowiązkowości, punktualności,

zapewnienie kontaktu z rówieśnikami

zainteresowanie jego pobytem w szkole,

przeglądanie zeszytów,

chwalmy, zachęcajmy do pracy,

w przypadku trudności szukajmy pomocy,

współpracujmy z nauczycielami,

nie wyręczajmy dziecka w obowiązkach szkolnych.

 

Lista pytań jakie powinni zadać sobie rodzice dzieci sześcioletnich.

Czy dziecko potrafi :

1.Samo zawiązać sznurowadła i zapiąć guziki tak / nie

2. Skakać na jednej nodze, na obu nogach tak / nie

3. Czy chętnie bierze udział w zabawach ruchowych tak / nie

4. Lepić z plasteliny tak / nie

5. Ciąć nożyczkami wg wytyczonej linii prostej i krzywej tak / nie

6. Czy prawidłowo wymawia wszystkie głoski? tak / nie

7. Czy w opowiadaniu posługuje się pełnymi zdaniami? tak / nie

8. Czy wyraża się poprawnie pod względem gramatycznym tak / nie

9. Czy łatwo dobiera właściwe słowa? tak / nie

10. Czy odróżnia lewą stronę swego ciała od prawej? tak / nie

11. Czy posługuje się zawsze jedną ręką w pracach wymagających wyboru? tak / nie

12. Kolorować obrazek nie wykraczając poza linie tak / nie

13. Obchodzić się z przyborami do pisania, czy lubi rysować tak / nie

14. Narysować postać ludzką, która jest kompletna, a części ciała

rozmieszczone są właściwie tak / nie

15. Grupować klocki wg barwy, kształtu, wielkości tak / nie

16. Znaleźć kilka różnic w dwu obrazkach pozornie identycznych tak /nie

17. Grupować przedmioty i obrazki wg określonych kryteriów tak / nie

18. Kojarzyć przedmioty lub obrazki „pasujące do siebie” np. sanki - śnieg tak / nie

19. Dobrać do wzoru takie same obrazki, litery, słowa tak / nie

20. Odtworzyć wzór z klocków tak / nie

21. Prawidłowo różnicować dźwięki z otoczenia tak / nie

22. Wyróżnić głoskę na początku wyrazu tak / nie

23. Różnicować dźwięki podobne np. kura - góra (k - g) tak / nie

24. Rozwiązywać proste zagadki tak / nie

25. Skupić się na wykonywanej czynności tak / nie

26. Wysłuchać 4 - 5 poleceń, następnie zastosować się do nich tak / nie

27. Po skończonej pracy posprzątać po sobie tak / nie

28. Dokończyć rozpoczętą pracę tak / nie

29. Bawić się z rówieśnikami tak / nie

30. Podporządkować się poleceniom dorosłych tak / nie