Załącznik nr 1 do Konkursu Internetowego

 „Zaprojektuj swój wymarzony mini park rozrywki”

 

Klauzula RODO

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a, RODO - osoba, której

dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)

 

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania  - Nasze Bieszczady z siedzibą przy ul. 1000-lecia 1, Urząd Miasta i Gminy Lesko z siedzibą przy ul. Parkowej 1 oraz Bieszczadzki Dom Kultury z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 1, 38-600 Lesko.

2.       W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub pisemnie na adres: Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku, Inspektor Danych Osobowych ul. Piłsudskiego 1, 38-600 Lesko oraz Urząd Miasta i Gminy Lesko - Inspektor Danych Osobowych ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko. Z administratorem danych osobowych możecie się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub pisemnie na adres korespondencyjny Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, ul. 1000-lecia 1, 38-600 Lesko, z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt.2

3.       Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

4.       Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu internetowego: „Zaprojektuj swój wymarzony mini park rozrywki”.

5.       Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w w/w konkursie internetowym.

6.       Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.       Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów

powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz LGD Nasze Bieszczady, Urzędu Miasta i Gminy Lesko oraz Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8.       Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu „Zaprojektuj swój wymarzony mini park rozrywki” lub do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9.       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

a. Dostępu do swoich danych osobowych.

b. Poprawiania swoich danych osobowych.

c. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy wysłać wiadomość z informacją na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

d. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

e. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

I. zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

II. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

f. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

11. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

□ wyrażam zgodę                                                                                     

 

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, uczestnika konkursu Zaprojektuj swój wymarzony mini park rozrywki” organizowanego przez LGD Nasze Bieszczady, Urząd Miasta i Gminy Lesko oraz Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku w celu przeprowadzenia konkursu internetowego „Zaprojektuj swój wymarzony mini park rozrywki”. Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu i umowie są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z klauzulą informacyjną przetwarzaniu danych osobowych RODO.

 

 ………………………………

 (czytelny podpis)

 

 

 

 

 

* zaznaczyć właściwe

 

 

 

 

 

 

 


 

KONKURS INTERNETOWY „ZAPROJEKTUJ SWÓJ WYMARZONY MINI PARK ROZRYWKI”

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zaprojektuj swój wymarzony mini park rozrywki” (zwany w dalszej części Konkursem Internetowym).

2.       Organizatorami konkursu są: Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, Burmistrz Miasta i Gminy Lesko, Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku (zwani w dalszej części „Organizatorem”).

3.       Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na stronach internetowych: www.nasze-bieszczady.pl,

www.lesko.pl,  

www.bdk.lesko.pl

oraz na portalach społecznościowych organizatorów (Facebook).

 

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.       Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Lesko, w przedziale do 18 roku życia.

2.       Technika wykonania prac - dowolna.

 

§3

TERMIN I FORMA DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH

1.       Prace należy przesyłać na pocztę mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2.       Termin nadsyłania prac do 29.05.2020 r. do godziny 12:00.

 1. Każda praca w wiadomości mailowej powinna zawierać min. 4 zdjęcia oryginału zrobione z różnej perspektywy, pozwalającej na jej ocenę. Do wiadomości mailowej należy dołączyć krótki opis wykorzystanych technik i materiałów.
 2. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika. Należy podać również miejscowość, wiek uczestnika oraz tel. kontaktowy uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego.

§4

OCENA I NAGRODY

 1. Oceny prac dokona trzyosobowa komisja reprezentująca po jednym przedstawicielu każdego z organizatorów Konkursu Internetowego.
 2. Nadesłane prace będą oceniane w podziale na przedziały wiekowe uczestników:

- do 7 roku życia (uczestnik na dzień złożenia pracy nie ukończył 7 lat)

- od 8 do 12 roku życia (uczestnik na dzień złożenia pracy nie ukończył 12 lat)

- od 13 do 18 roku życia (uczestnik na dzień złożenia pracy nie ukończył 18 lat)

 1. Ocenie prac podlegać będzie: zgodność z regulaminem konkursu, kreatywność i inwencja twórcza uczestników konkursu, dobór materiałów i elementów urozmaicających prace, estetyka wykonania.
 2. Nagrody zostaną przyznane za trzy najlepsze zdaniem komisji prace konkursowe. (w każdym przedziale wiekowym zostaną wybrane 3 najlepsze prace konkursowe) Komisja konkursowa zastrzega sobie dodatkowe prawo przyznania wyróżnień.
 3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi 1 czerwca 2020 r. za pośrednictwem stron internetowych wspomnianych w §1, pkt. 3, a także w przesłanym przez Organizatora mailu powiadamiającym Laureata o zajętym miejscu w Konkursie i terminie wręczenia nagrody.
 4. Wartość rzeczowa nagród w konkursie wynosi 1 500, 00 zł. (wkład finansowy każdego organizatora wynosi 500,00 zł)
 5. Zwycięskie prace staną się inspiracją do budowy dziecięco-młodzieżowej strefy zabaw.
 6. W myśl niniejszego regulaminu każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

§5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych (§3, pkt 4 niniejszego regulaminu) niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestników Konkursu oraz na publikację imienia i nazwiska uczestnika i miejscowości zamieszkania uczestnika trzech zwycięskich prac – zgoda dobrowolna ( Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – skan lub zdjęcie podpisanego załącznika należy przesłać razem ze zdjęciami pracy konkursowej)

 

 

ZAPRASZAMY