Godziny pracy pedagoga
oraz psychologa szkolnego

2022/2023

 

1. PEDAGOG SZKOLNY / PEDAGOG SPECJALNY

mgr Sylwia Górecka

poniedziałek: 7.30 – 8.30 (godzina dostępności)
8.30 – 13.00

wtorek: 8.00 – 12.30

środa: 8.00 – 12.30

czwartek: 8.00 – 12.30

piątek: 8.00 – 12.00


2. PEDAGOG SZKOLNY 

mgr Radosław Buksztel

poniedziałek: 8.15 – 12.15
12.15 – 13.15 (godzina dostępności)

środa: 8.15 – 12.15

czwartek: 8.15 – 12.15


3. PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Paulina Jastrząb

 

poniedziałek: 7.30 – 8.30 (godzina dostępności)

8.30 – 14.30

wtorek: 8.00 – 14.00 

 


 
Zadania pedagoga szkolnego

 Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 1. Masz problemy z nauką.

 2. Nie radzisz sobie w kontaktach rówieśniczych.

 3. Jesteś ofiarą agresji słownej, fizycznej.

 4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 5. Chciałbyś z kimś porozmawiać.

 6. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

 7. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 


  

Plan pracy pedagoga szkolnego
na rok szkolny 2020/2021

 

Zadania

Sposoby realizacji

 

 

 

 

 

 

I. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

1. Diagnozowanie warunków życia i nauki uczniów poprzez:

- rozmowy z wychowawcami, uczniami, rodzicami

- wywiady środowiskowe

- kontakt z instytucjami wspierającymi prawidłowy rozwój  ucznia
i jego rodziny

- obserwacje i testy psychologiczne  w klasach I – III (rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się).

- konsultacje i porady dla rodziców

2. Porada w sprawie kierowania uczniów do PPP.

3.  Ścisła współpraca z nauczycielami, wychowawcami, higienistką szkolną, rodzicami.

4.  Czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego- kontrola frekwencji.

5.  Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych poprzez ankiety, wywiady.

6.  Porady indywidualne z uczniem.

7.  Ścisły kontakt z dyrektorem szkoły.

 

 

 

 

 

 

II. Określanie form
i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom
z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

1.Dbanie o realizację zaleceń wydanych przez  PPP w stosunku do uczniów mających wydane opinie lub orzeczenia – współpraca
z wychowawcami, nauczycielami, dyrektorem szkoły.

2. Opieka nad uczniami wymagającymi wsparcia pedagoga.

3. Uwzględnienie w planie pracy szkoły pomocy dla uczniów poprzez udział w  zajęciach;

- dydaktyczno – wyrównawczych

- logopedycznych

- rewalidacyjnych

- korekcyjno – kompensacyjnych

- kółkach zainteresowań.

4. Współpraca z PPP.

5. Konsultacje z rodzicami i porady dla uczniami.

6. Uaktualnianie wykazu uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych form pomocy.

 

 

 

 

 

 

III. Organizowanie
i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

1.Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

2. Organizowanie i prowadzenie zespoły wychowawczego.

3.Udzielanie indywidualnych porad nauczycielom, rodzicom., uczniom.

4. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu przez nich trudności wychowawczych oraz w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych ich dzieci.

5. Aktywizowanie rodziców do pracy z dzieckiem w domu.

6.Udzielanie pomocy, wsparcia nauczycielom w ich pracy
z uczniem sprawiającym problemy dyd. – wychowawcze.

7. Współpraca z nauczycielami w zakresie określania rodzaju trudności występującego u ucznia.

8. Udział w godzinach wychowawczych.

9. Prowadzenie pedagogizacji, konsultacji dla rodziców.

 10. Organizacja godzin wychowawczych prowadzonych przez pracowników PPP w Lesku.

      11. Zorganizowanie badań przesiewowych pod kątem ryzyka dysleksji uczniów klas I.

12. Praca w zespołach opracowujących  IPET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Podejmowanie  działań wychowawczych
i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego
i programu profilaktyki
w stosunku do uczniów,
z udziałem rodziców
 i nauczycieli.

1.Szczególna opieka nad uczniami rozpoczynającymi naukę w naszej szkole.

2.Prowadzenie pogadanek mających na celu;

- promowanie zdrowego stylu życia

- dostarczanie wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu, papierosów, narkotyków na organizm człowieka.

- uzależnienia od telefonu komórkowego i komputera.

- kształtowanie umiejętności powstrzymywania własnej złości, agresji i radzenie sobie z agresją innych

- kształtowanie i uświadamianie pozytywnych postaw społecznych
(poszanowanie godności innych, szacunek do drugiego człowieka, tolerancji)

- wyposażanie uczniów w wiedzę dotyczącą umiejętności życiowych  np. sposoby efektywnego uczenia się, asertywności, poznawania siebie i rozumienia innych , radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania i unikania konfliktów.

3. Realizacja programu profilaktycznego antytytoniowego „Znajdź właściwe rozwiązanie” w klasie VI a.

4. Konsultacje, porady dla rodziców.

5. Porady indywidualne dla uczniów.

6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

7. Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przyrody,  pielęgniarka szkolną.

8. Stały kontakt i współpraca z PPP, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, MGOPS.

9. Udział  w pracach zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

10. Udział w spotkaniach organizowanych na terenie MGOPS przez asystentów rodzin objętych ich wsparciem.

 

 

V. Wspieranie działań wychowawczych
i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego programu profilaktyki.

1. Rozpoznawanie bieżących sytuacji trudnych i problemowych w szkole oraz interwencyjna pomoc w ich rozwiązywaniu.

2. Udział w godzinach wychowawczych.

3.Współpraca z wychowawcami w celu organizowania pomocy psych – ped. dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze.

4. Konsultacje i porady dla rodziców rodziców.

5. Udostępnienie posiadanych ankiet, kwestionariuszy i innych materiałów edukacyjnych do wykorzystania na godzinach wychowawczych.

6. Współpraca z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno - wychowawczy szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Działania na rzecz zorganizowania opieki
i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej.

1.Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez:

- kontakt z rodzicami

- wychowawcami

- kierownikiem świetlicy szkolnej

- wywiady środowiskowe

2. Współpraca z MGOPS, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia „SOS”, PCPR.

3. Udział  w pracach zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Dbanie o dofinansowanie bezpłatnego dożywiania uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

5. Organizowanie pomocy i opieki uczniom z rodzin wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo, patologicznych.

6. Współpraca z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły celem organizacji czasu wolnego uczniom.

7. Zorganizowanie akcji „Szlachetna paczka” dla rodzin mających trudną sytuacje materialną.

 

 

 

VII. Organizacja pracy własnej.

1.Stała współpraca z dyr. szkoły, nauczycielami, higienistką szkolną i innymi pracownikami szkoły w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych  i opiekuńczych.

2.Stała współpraca z instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

3.Prowadzenie odpowiedniej do charakteru pracy dokumentacji.

 

 

I

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów
oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

II

Określanie form i sposobów udzielania uczniom, 
w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 
pomocy psychologiczno- pedagogicznej
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.


III

Organizowanie i prowadzenie
różnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

IV

Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych
wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki
w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

V

Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
wynikających z programu wychowawczego programu profilaktyki.

VI

Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

VII

Organizacja pracy własnej.

 

Nowe zadania pedagoga w szkole:

 

Zadania pedagoga - dotychczasowe przepisy

Zadania pedagoga - znowelizowane przepisy

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,

2) podejmowanie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym: w klasach I - III szkoły podstawowej - obserwacje i testy pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.

Przykładowe działania pedagogiczne to:

 • diagnoza pedagogiczna na podstawie standaryzowanych testów, sprawdzianów umiejętności;

ocena trudności wychowawczych, rozpoznanie sytuacji rodzinnej ucznia itp. w ramach wielospecjalistycznej oceny

 • funkcjonowania ucznia dokonywanej przez zespół.

 

Zadania wynikające z zadań zespołu:

ustalenie zakresu, w jakim uczeń wymaga pomocy psychologiczno - pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia.

1) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami jako zadanie wynikające z definicji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

1) wspieranie mocnych stron uczniów.

 

Zadania wynikające z zadań zespołu:

 • ustalenie zakresu, w jakim uczeń wymaga pomocy psychologiczno - pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia.

 

Przykładowe działania:

 • rozwijanie predyspozycji i uzdolnień np. na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań, zajęciach twórczego myślenia;

wystąpienie z propozycją do uprawnionych osób (nauczyciel, rodzice) o udzielenie uczniowi pomocy w formie indywidualnego programu lub toku nauczania

1) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

Zadania wynikające z zadań zespołu:

określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w tych dokumentach.

Uwaga! W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ich wymiar powinny być uwzględnione w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym

1) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

2) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

1) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

2) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

Zadania wynikające z zadań zespołu:

 • planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych (dotąd uwzględniane w definicji pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • określenie w planie działań wspierających ucznia działań wspierających ich rodziców.

 

Przykładowe działania:

 • udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach dla nauczycieli i rodziców w formie porad konsultacji, warsztatów i szkoleń,

organizowanie klas terapeutycznych, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć specjalistyczno - korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym zgodnie z kwalifikacjami pedagoga zatrudnionego w szkole do prowadzenia określonego typu terapii lub rodzaju zajęć. Uwaga! Mogą to być także zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne.

 

1) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, rodziców i nauczycieli,

2) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki.

1) uwzględnione tych zadań w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym lub planie wsparcia ucznia o ile wymagają indywidualnego dostosowania do rozpoznanych potrzeb ucznia,

2) przygotowanie uczniów do samodzielności w dorosłym życiu (nowe zadanie szkoły).

1) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu (o ile w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy)

Zadanie wynikające z zadań zespołu:

 • zaplanowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

 

Uwaga! W przypadku braku doradcy zawodowego możesz wyznaczyć innego niż pedagog nauczyciela, który będzie odpowiedzialny za realizację tego zadania.

1) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

1) działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej tj. - rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb ucznia wynikających z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

1) udział pedagoga w ewaluacji pracy szkoły i własnej pracy na podstawie rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego

Zadania wynikające z zadań zespołu: dokonywanie oceny efektywności pomocy udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

 • danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania (może być dokonana wcześniej),
 • pomocy udzielanej uczniowi w danym roku szkolnym.

 

Przykładowe działania:

 • przeprowadzanie sprawdzianów umiejętności, testów - diagnoza początkowa i końcowa,
 • analizowanie wyników nauczania,
 • wykorzystanie opinii nauczycieli, wychowawcy, specjalistów o zachowaniu ucznia.

1) opracowanie przez nauczycieli i specjalistów indywidualnych programów edukacyjnych określających zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych

Zadania wynikające z zadań zespołu:

 • dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

 

Uwaga! Dyrektor szkoły ustala dla ucznia na podstawie zaleceń zespołu, formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, z uwzględnieniem godzin będących w dyspozycji dyrektora na podstawie art. 42 ust. 2, pkt 2 KN

 

1) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

Zadania wynikające z zadań zespołu:

opracowanie planu działań wspierających ucznia. Uwaga! Rozszerzono zadania o konieczność określenia zalecanych form, sposobu i czasu udzielania pomocy uczniom na podstawie informacji zawartych w karcie indywidualnych potrzeb ucznia, u którego nauczyciele lub specjaliści stwierdzili potrzebę pomocy w wyniku rozpoznania możliwości psychofizycznych, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, w tym szczególnych uzdolnień.

1) współpraca z rodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły; poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

1) współpraca z rodzicami, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, poprzez np.:

 • współdziałanie ze specjalistami z poradni w zakresie przekazywania informacji o uczniu (za zgodą rodziców),
 • współorganizowanie form oddziaływań postdiagnostycznych - ustalenie w jakim zakresie pomoc jest udzielana na terenie szkoły, a w jakim w poradni,
 • współpraca z przedstawicielem poradni w ramach zespołu;
 • organizowanie szkoleń przez placówki doskonalenia w zakresie niezbędnym do udzielenia uczniowi adekwatnych form wsparcia,
 • korzystanie z porad, konsultacji

1) dokumentowanie realizacji zadań w:

 • dzienniku,
 • dzienniku zajęć specjalistycznych (korekcyjno - kompensacyjnych, socjoterapeutycznych i innych, w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć i możliwych kwalifikacji pedagoga),
 • dokumentacji badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez pedagoga,
 • dzienniku zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN.

Wszystkie te dokumenty mogą być prowadzone w formie elektronicznej.

W tym zakresie pedagog ma te same zadania co do tej pory oraz te wynikające z zadań zespołu:

1) dokumentacja potwierdzająca ocenę efektywności udzielonych przez pedagoga form pomocy dla poszczególnych uczniów - po zakończeniu jej udzielania,

2) prowadzenie karty indywidualnych potrzeb ucznia - zakłada i prowadzi zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających, gromadzonych w indywidualnej teczce dziecka;

3) w przypadku powierzenia pedagogowi funkcji koordynatora pracy zespołu - prowadzenie dokumentacji jego działalności.