Maj 2023r.

 

W dniu 18 maja 2023 r. w naszej szkole zorganizowane zostały warsztaty adresowane do rodziców zatytułowane Stawianie granic. Głównym celem spotkania było podnoszenie kompetencji wychowawczych. Podczas warsztatów podjęta została problematyka z zakresu skutecznej komunikacji, świadomych zasad, kar i nagród oraz budowania pozytywnej relacji. Zajęcia prowadził p. Patryk Podraza - doświadczony trener umiejętności interpersonalnych, terapeuta, realizator wielu projektów, w tym Wychowanie z pomysłem. Współorganizatorem warsztatów było Stowarzyszenie Młodych Lubuszan w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Dostępna Szkoła.
Bardzo, bardzo (!!!) dziękujemy grupie fantastycznych rodziców, którzy zdecydowali się wziąć udział w spotkaniu. Jesteśmy przekonani, że to doświadczenie pozytywnie zaowocuje w spełnianiu się w jakże trudnej roli rodzica.

Radosław Buksztel – pedagog szkolny, lider dostępności.


 


Kwiecień 2023r.

 

Dzięki realizacji projektu "Dostępna szkoła" w naszej szkole stopniowo eliminowane są bariery w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkól podstawowych. W budynku głównym (ul. Smolki 2) trwa obecnie skomplikowana inwestycja w postaci montażu windy, która umożliwi komunikację pionową na wszystkich kondygnacjach. Ponadto planowany jest remont biblioteki oraz zaadoptowanie pomieszczeń pod nowoczesne gabinety rewalidacyjne oraz sanitariaty dla osób z niepełnosprawnościami.

Środki otrzymane w ramach grantu umożliwiły ponadto podjęcie działań podnoszących świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych, a także samych uczniów i rodziców.

W dniu 26 kwietnia 2023r. nauczyciele oraz Dyrekcja szkoły uczestniczyli w Konferencji pt. „Spektrum Autyzmu. Nie oceniaj – poznaj” zorganizowanej z inicjatywy LCEiS oraz naszej szkoły. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kadry zarządzającej oświatą i grona pedagogicznego  placówek oświatowych z terenu Gminy Lesko

 

 


 

Marzec 2023r.

 

 

W nasze szkole w ramach projektu „Dostępna Szkoła” zamontowano niezwykłe urządzenie  o nazwie „Magiczny Dywan”, służące do edukacji oraz terapii poprzez zabawę . Przed nami kluczowa inwestycja – budowa windy w budynku głównym szkoły.

Styczeń 2023r.

 

 

W ramach projektu "Dostępna szkoła" W czwartym kwartale 2022r. wykonano remont schodów do budynku przy ul. Mickiewicza oraz wydzielono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Zakupiono wiele nowoczesnych pomocy terapeutycznych, programy multimedialne do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (terapii logopedycznej, pracy z uczniami z ADHD, autyzmem oraz dysleksją). Natomiast w styczniu zamontowano podwiesie do terapii integracji sensorycznej.


Październik 2022r.
Począwszy od października w ramach projektu finansowane są dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów, dzięki czemu mogą oni realizować swoje pasje w następujących kółkach:

- kółko logicznego myślenia (2 grupy)
- kółko ekologiczno-przyrodnicze
- kółko muzyczne – zespół wokalny
- kółko plastyczne
- kółko sportowe – gry zespołowe
- kółko teatralne (2 grupy)
- kółko informatyczne (2 grupy)
- kółko „Łamigłówki mądrej główki”
- kółko literacko – plastyczne
- kółko artystyczne

Radosław Buksztel – pedagog szkolny, lider dostępności.

 


 Wrzesień 2022r.

Kilka słów o projekcie „Dostępna Szkoła”.

 

 Począwszy od 2022r. nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia ”, realizowanym w Gminie Lesko. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Młodych Lubuszan w Sulęcinie wraz z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Politechniką Gdańską.

 

Projekt „Dostępna szkoła” realizowany jest w ramach IV Osi Priorytetowej „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działania 4.1 „Innowacje społeczne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

Głównym założeniem projektu jest stworzenie warunków szkolnych, w których każde dziecko może w pełni rozwinąć swój potencjał. Dostępna szkoła ma być miejscem, w którym każdy uczeń, każdy nauczyciel oraz rodzic może uczestniczyć w życiu szkoły, bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb.

 

W wyniku przeprowadzonego audytu dostępności (końcem 2021r.), dokonana została diagnoza potrzeb oraz niezbędnego wsparcia naszej placówki, w celu zbliżenia się do założonego tzw. Modelu Dostępnej Szkoły. W dalszej kolejności gmina otrzymała grant na wdrożenie wypracowanego wcześniej planu poprawy dostępności. Uzyskany grant ma pomóc w przeprowadzeniu działań modernizacyjnych, wzbogaceniu bazy pomocy dydaktycznych i wyposażenia, a także przeszkoleniu kadry.

W budynku głównym tj. przy ul. Smolki 2 planowane są m.in. następujące inwestycje: montaż windy zapewniającej komunikację pionową na wszystkich kondygnacjach, zaadaptowanie pomieszczenia pod salę rewalidacyjną, wymiana barierek przy schodach wewnętrznych (na wszystkich kondygnacjach), poprawę nawierzchni przy dojściu do budynku, zakup nowoczesnych pomocy terapeutycznych.  W budynku przy ul. Mickiewicza, planowany jest remont schodów wejściowych.

 

W szkole powołano funkcję lidera dostępności, osoby która czuwa nad realizacją założeń projektu zgodnie z przyjętym modelem. Lider dostępności zaprasza wszystkich zainteresowanych tj. rodziców, uczniów i nauczycieli do osobistego kontaktu podczas dodatkowych dyżurów pełnionych w czwartki od godz.1330 do 1500 przy ul. Smolki.

 

Więcej na temat projektu „Dostępna Szkoła”https://www.lubuszanie.org.pl/

 

Radosław Buksztel – pedagog szkolny, lider dostępności